ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഫലം ഈ സൈറ്റുകളിൽ അറിയാം

ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഫലം ഈ സൈറ്റുകളിൽ അറിയാം

ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാലു മണി മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ ഫലം ഈ വെബ് സൈറ്റുകളിലൂടെ അറിയാം.

1. www.keralaresults.nic.in

2. www.prd.kerala.gov.in

3. www.result.kerala.gov.in

4. www.examresults.kerala.gov.in

5. www.results.kite.kerala.gov.in

വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാഫലം ലഭ്യമാകുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ

1. www.keralaresults.nic.in

2. www.vhse.kerala.gov.in

3. www.results.kite.kerala.gov.in

4. www.prd.kerala.gov.in

5. www.results.kerala.nic.in

ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഫലം ഈ സൈറ്റുകളിൽ അറിയാം
ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 78.69 ശതമാനം വിജയം

Related Stories

No stories found.
logo
Reporter Live
www.reporterlive.com