അന്ന് കല്ലേറ്, ഇന്ന് പൂമാല; എന്തിനീ വാഴ്ത്തലും വിമർശനങ്ങളും..?

സത്യത്തിൽ എന്തോ വലിയത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന മട്ടിനപ്പുറം അമ്മയായാലും തൊഴിലിനെ ബാധിക്കാത്ത സൌഹൃദ തൊഴിലന്തരീക്ഷങ്ങളുണ്ടാകണം. തൊഴിലിടത്തോട് ചേർന്ന് ശിശുപരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകണം
logo
Reporter Live
www.reporterlive.com