പേച്ച്‌ മട്ടും താൻ സൈലന്റ്, അടി സറവെടി...; ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കിയ വിജയ് ഡയലോഗുകൾ

റിപ്പോർട്ടർ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്‌

നീ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ നാ ഹെഡ്മാസ്റ്റ‍ർ ഡാ

I am Waiting

ഇന്ത ഏരിയ അന്ത ഏരിയ അന്ത ഇടം ഇന്ത ഇടം... ആൾ ഏരിയാവിലും അയ്യാ ​ഗില്ലി ഡാ

അന്ത ഭയം ഇറുക്കണം ഡാ

ഒരു വാട്ടി മുടിവ് പണ്ണിട്ടീനാ ഏൻ പേച്ച് നാനേ കേക്ക മാട്ടേൻ

Kill them with your success, bury them with your smile